• Process mining – odkrywanie (Discovery), zapewnienie zgodności (Conformance), ulepszenie (Enhancement)

    Niezwykle istotnym wyzwaniem robotyzacji procesów biznesowych jest ich właściwy wybór. Process mining to dziedzina wiedzy związana z obszarem narzędzi metodycznych i informatycznych. Umożliwiają one budowę modeli procesów, ich weryfikację oraz rozbudowę na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń (logów) – dostępnych w systemach informatycznych; dane te opisują rzeczywisty przebieg procesów biznesowych. Ujmując rzecz najprościej Process mining tworzą części składowe programu komputerowego – dysponujemy danymi wejściowymi i wyjściowymi oraz przetwarzającą je logiką. Potencjał takiego rozwiązania kryje się głównie w dobrze przygotowanych danych wejściowych oraz algorytmach używanych do ich przetwarzania.

    Takie rozwiązania wdrażane są zazwyczaj w ramach kilku aplikacji. Z tego powodu niezbędne staje się sięgnięcie do wszystkich wykorzystywanych w danym procesie narzędzi informatycznych, scalenie rozproszonych danych. W ten sposób uzyskujemy wiedzę na temat faktycznego przebiegu każdej instancji procesu biznesowego. Informacje z logów – np.: czas rozpoczęcia i  zakończenia, zasób, rola, umożliwiają pogłębioną analizę danego procesu (m.in. w ujęciu wydajnościowym, lub z perspektywy organizacyjnej).

    Głównym wyzwaniem praktycznym jest dysponowanie aplikacjami, zapewniającymi dostęp do odpowiedniej jakości logów oraz właściwe przygotowanie danych – oczyszczenie ich, znormalizowanie. Process mining jest postrzegany perspektywicznie, jako istotny czynnik sprzyjający osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

    autor: RSS data: 24.10.2019