• Strategia robotyzacji – może być krótka, musi być skuteczna

  Bez względu na to jak świetna jest strategia, zawsze powinieneś patrzeć na rezultaty.

  Winston Churchill

  Wiele firm szuka możliwości szybkiego zwrotu inwestycji związanych z wdrożeniem narzędzi RPA. Model polegający na szukaniu miejsc, w których można osiągnąć tzw. quick-wins (szybkie zwycięstwa) znakomicie się sprawdza w przypadku wdrożenia kilku pierwszych robotów. Jednak nie dla wszystkich firm takie podejście okazuje się w pełni satysfakcjonujące, ponieważ nie można w jego ramach przewidzieć szeregu zagadnień o wymiarze biznesowym (np. rzeczywisty business cese może różnić się od planowanego), organizacyjnym (dot. np. kwestii ustalenia odpowiedzialności za roboty oraz ich pracę, w tym za popełnione błędy – jeśli one wystąpią), czy technologicznym (kwestie związane z wersjonowaniem, standaryzacją oraz utrzymaniem dokumentacji i kodu robotów).

  Warto zacząć wdrażanie RPA od jego strategii. Stwierdzenie, że podejście strategiczne w czasach Agile stało się koncepcją archaiczną jest nieprawdziwe. Strategia robotyzacji nie musi być opasłym tomem (co jednak nie oznacza, że jest dokumentem łatwym do napisania) – powinna mieć formę kilkunastostronicowego dokumentu, zawierać perspektywiczne cele robotyzacji na kilka lat, określać zasoby niezbędne do ich realizacji oraz wskazywać priorytety związane z wdrażaniem RPA w poszczególnych obszarach organizacji. Dokument taki powinien zatwierdzić zarząd organizacji lub jego wybrany przedstawiciel. Strategia robotyzacji nie może być tworzona wyłącznie przez pracowników działu IT, nie powinna być również częścią jego strategii.

  Strategia robotyzacji powinna zawierać:

  – cele (wraz z miernikami ich realizacji oraz wartościami oczekiwanymi) – uwzględniając robotyzację jako cel biznesowy danej firmy i określając czynniki sukcesu związane z wprowadzeniem danych procesów;

  – charakterystykę przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia określonych celów;

  – kompetencyjne i ludzkie zasoby, a także potencjał niezbędny do realizacji wyznaczonych zadań;

  – model pozyskiwania robotów i zakres odpowiedzialności dotyczący ich budowy oraz utrzymania;

  – kluczowe czynniki warunkujące sukces danego wdrożenia.

  Ponieważ robotyzacja zmienia model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa, w jej strategii powinno również zostać zawarte odniesienie do zagadnień związanych z HR (dot. osób pracujących na zrobotyzowanych stanowiskach pracy), z bezpieczeństwem (ustalających sposób współpracy z Biurem, czy Departamentem Bezpieczeństwa), ze standaryzacją (głównie platformami do budowania robotów).

  Źródło merytoryczne: https://robonomika.pl/czy-firmy-powinny-tworzyc-strategie-robotyzacji-i-co-powinna-ona-zawierac

  autor: RSS data: 15.03.2021