• RQ – nowy rodzaj inteligencji

  „Świadomość zajmuje się myśleniem, planowaniem, ocenianiem. Twórcza Inteligencja wykonuje polecenia.”

  Ben Sweetland

  Znane są pojęcia inteligencji racjonalnej (IQ – Intelligence Quotient) oraz inteligencji emocjonalnej (EQ – Emotional Quotient). RQ (Robotics Quotient) to nowy termin – wprowadzony przez firmę analityczną Forrester Research. RQ może oznaczać w wolnym tłumaczeniu: Inteligencję Robotyczną, rozumianą jako zdolność osób oraz organizacji do uczenia  współpracy z robotami, adaptacji do niej dla osiągania wyznaczonych celów biznesowych. Pojęcie „robotów” jest w tym przypadku szerokie – obejmuje oprogramowanie klasy RPA, systemy sztucznej inteligencji oraz robotykę fizyczną.

  Wszystkie te technologie są wykorzystywane w procesie automatyzacji i robotyzacji biznesu, wywierając niebagatelny wpływ na zmiany modeli operacyjnych organizacji. Często okazuje się, że firmy mają problem z odpowiednim zapleczem kompetencyjnym w tym obszarze – na poziomie organizacyjnym, czy jednostkowym – personalnym. Istotne jest więc wypracowanie usystematyzowanego podejścia, umożliwiającego dokonanie samooceny określającej gotowość do wdrożenia robotyzacji oraz przeprowadzenia niezbędnych działań doskonalących.

  Głównymi obszarami takiej samooceny na płaszczyźnie zawodowej są:

  • ogólnie: pracownicy – ich umiejętności angażowania się w zaawansowane przetwarzanie i realizację zadań; w tym także zdolności adaptacji, umiejętność współpracy z inteligentnymi maszynami;
  • liderzy–ich kompetencje z dziedziny automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji; umiejętności generowania oraz wdrażania tej wiedzy w praktyce;
  • organizacje – na poziomie niezbędnych ról, procesów, mechanizmów działania mających na uwadze wdrażanie RPA;
  • zaufanie – mające wpływ na sposoby optymalnego zapewnienia przejrzystości ustalonych działań w zakresie robotyzacji (lub automatyzacji, czy sztucznej inteligencji).

  Inspiracja merytoryczna: https://robonomika.pl/inteligencja-robotyczna-rq-robotics-quotient

  autor: RSS data: 18.08.2020