• Sztuka asymilacji w świecie RPA

  Jedni ludzie przystosowują własne życie do panujących warunków, inni zmieniają świat w taki sposób, aby żyło się w nim możliwie najwygodniej. Wciąż doskonalimy sztukę asymilacji – jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnej, podlegającej dynamicznym zmianom rzeczywistości. Przyczyny powodzeń lub niepowodzeń są wynikiem naszych dokonywanych każdego dnia wyborów oraz podjętych decyzji.

  Obecnie, w większym niż kiedykolwiek stopniu, materialna jakość życia ma źródło w nowoczesnej technologii. W świecie biznesu dopasowanie przez organizacje nowych narzędzi do aktualnych potrzeb i wymogów staje się kluczowym czynnikiem decydującym o pozycji na bardzo konkurencyjnym rynku. I nie chodzi tu wyłącznie o konkretne technologie, lecz o przemyślane podejście firm do przygotowania procesów, kwalifikacji, czy postaw pracowników, zdolności przyswajania nowych idei oraz sposobów pracy – w tym również wymagających współdziałania na płaszczyźnie człowiek-robot.

  Przyjęcie, akceptacja, wprowadzanie i rozwijanie technologii w organizacji ma na celu realizację jej strategicznych planów przy uwzględnieniu: wewnętrznej specyfiki organizacyjnej, techniki, środowiska. Robotyzacja – szczególnie ta zaawansowana, wiąże się z koniecznością wypracowania mechanizmów organizacyjnych, umożliwiających optymalne wykorzystanie technologii RPA do tworzenia wartości. Na poziom takiego wdrożenia mają wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

  Do czynników zewnętrznych zaliczyć można m.in.: obowiązujący status prawny (w instytucjach o charakterze finansowym uwarunkowania robotyzacji mogą być odmienne niż w np. branżach medialnych), koszty pracy, poziom wynagrodzeń, zapotrzebowanie rynku na osoby w wieku produkcyjnym, czy zaawansowanie narzędzi robotyzacji (mające wpływ m.in. na stabilność ich działania).

  W grupie czynników wewnętrznych mających wpływ na wyższy poziom implementacji RPA można wymienić np.: strukturę wiekową zatrudnionych w organizacji osób, poziom cyfryzacji procesów, dług technologiczny (jego wielkość), opartą na otwartości kulturę współpracy oraz współdziałania, wiedzę technologiczną oraz świadomość w tym zakresie kadry kierowniczej oraz podlegających jej zespołów pracowników.

  Inspiracja merytoryczna: https://robonomika.pl/absorpcja-slowo-klucz-w-kontekscie-zaawansowanej-robotyzacji

  autor: RSS data: 15.09.2020